News

Our national conference for 2021

Our national conference for 2021 will be a virtual event held hosted by the BTO on Saturday 6th November on Farmland and Birds in Wales, which was the theme chosen for the cancelled 2020 conference. There’ll be a programme of presentations with the opportunity for questions and discussion, quizzes, the usual review from our President, Iolo Williams, and summaries of activity from the BTO and RSPB. The headline presentations will be by Ian Newton OBE (morning) and Gavin Siriwardena OBE (afternoon).

Diversity and inclusion / Datganiad Amrywiaeth a Chynhwysiant

Diversity and inclusion
A love of and interest in the natural world ought to unite people regardless of gender, race, ethnicity, religion, nationality, sexual orientation or any other aspect of personal identity or interests. People should be able to feel safe while out in nature, free to learn, experience or simply be. Sadly, this is clearly not the case.
Too often, women and members of marginalised groups are excluded, belittled, harassed or verbally or physically abused. This is unacceptable; we, as a community, have an obligation to stand in support of those who are made to feel unwelcome or unsafe, and against those who would engender such feelings.
The Welsh Ornithological Society supports diversity, equality and inclusiveness and stands in opposition to hatred, bigotry, violence and harassment. Those who would seek to diminish, marginalise or harm others are not welcome in our community.

Datganiad Amrywiaeth a Chynhwysiant
Dylai cariad at, a diddordeb ym myd natur, uno pobl waeth beth fo’u rhyw, hil, ethnigrwydd, crefydd, cenedligrwydd, cyfeiriadedd rhywiol neu unrhyw agwedd arall ar ei hunaniaeth neu ddiddordebau personol. Dylai pobl allu teimlo’n ddiogel wrth dreulio amser allan ym myd natur, yn rhydd i ddysgu, i fwynhau’r profiad neu, yn syml iawn, i fod yn nhw eu hunain. Yn anffodus, mae’n amlwg nad yw hyn yn wir.
Yn rhy aml, mae menywod ac aelodau grwpiau sy’n cael eu gwthio i’r cyrion yn cael eu cau allan, eu bychanu, eu haflonyddu neu eu cam-drin ar lafar neu’n gorfforol. Mae hyn yn annerbyniol; mae’n rhaid i ni, fel cymuned, fod yn gefn i’r rhai sy’n cael eu gwneud i deimlo’n ddigroeso neu’n anniogel, ac i wrthwynebu’r rhai a fyddai’n ennyn teimladau o’r fath.
Mae Cymdeithas Adareg Cymru yn cefnogi amrywiaeth, cydraddoldeb a chynhwysiant ac yn gwrthwynebu casineb, rhagfarn, trais ac aflonyddu. Nid oes croeso yn ein cymuned i’r rhai a fyddai’n ceisio bychanu, cau allan neu’n niweidio eraill.

Scroll to Top